Nyheder fra Dansand A/S
12.06.2021

Reetableringsprojekter med fokus på biodiversitet

Når vi i Dansand reetablerer udtømte indvindingsarealer, har vi især fokus på at rejse ny skov med en høj grad af biodiversitet.

I efteråret 2021 påbegynder vi reetableringen af et to hektar stort område i sandgraven i Voervadsbro. Her er målet at skabe gode betingelser for så mange forskellige dyr og planter som muligt.

Området får status af fredskov og skal hovedsageligt tilplantes med egetræer.

Nogle arter klarer sig imidlertid bedst på åbne, næringsfattige arealer. Det drejer sig for eksempel om padder, der gerne opholder sig på en solbeskinnet, sydvendt skråning. Derfor har vi valgt at udlægge cirka 25 % af området til lysåbne arealer.

I samråd med naturvejleder Jan Kærgaard har vi desuden besluttet at slå de lysåbne arealer én gang årligt. På den måde sikrer vi nemlig bedst, at arealerne ikke springer i skov, men forbliver et godt levested for de forskellige dyr og planter, som trives på mager sandjord.


Reetablering udenfor Dansands område

Udover at reetablere vores egne arealer deltager vi også i lokale projekter, som ligger udenfor Dansands område. Blandt andet har vi indgået en aftale med lodsejeren af et 7,8 hektar stort areal, nord for Lervejdal. 

Arealet har tidligere været en aktiv sandgrav. Det var da Dansand for mange år siden omlagde Lervejdal for at udnytte det kvartssandsdepot, der fandtes under jorden. Efterfølgende blev såvel vejen som indvindingsarealet reetableret, og den daværende ejer valgte at plante juletræer. 

Indtil 2023 vil der fortsat være juletræsproduktion på området, men når de sidste træer er fældet, er der en oplagt mulighed for at skabe et stykke natur med en høj grad af biodiversitet. Den mulighed vil vi gerne støtte, og derfor finansierer Dansand rejsning af en ny løvskov på hele arealet.

Den nye skov vil få status af fredskov og vil være åben for offentligheden. Det er vores forhåbning, at den kommer til at danne rammen om et rigt og rekreativt område til gavn for flora, fauna, klima, mennesker og et økosystem i balance.