Nyheder fra Dansand A/S
01.04.2019

Dansand holdt fyraftensmøde for lokalmiljøet

Torsdag den 21. marts var der fyraftensmøde på Dansand. Temaet var udnyttelse af kvartssandsforekomsten i lokalområdet, og næsten 50 naboer og andre interesserede mødte op.

Dansand har ansøgt Region Midtjylland om at inddrage et areal syd for Addit som graveområde i regionens næste råstofplan. De planer ville vi gerne inddrage lokalsamfundet i, herunder også den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Sammen med repræsentanter for Region Midtjylland præsenterede produktchef Peter Svensen projektet: 

Boringer og prøver fra gravehuller har sandsynliggjort, at området kan udnyttes til gravning af kvartssand. Det samlede areal udgør cirka 60 hektar, men det effektive indvindingsområde vil kun være på cirka 53 hektar. Blandt andet fordi der ligger en fredet gravhøj i området, som på intet tidspunkt vil blive berørt af aktiviteterne.

Kvartssand er vigtigt for infrastrukturen

Kvartssand af høj kvalitet er et unikt råstof, og findes inden for Danmarks grænser kun i Søhøjlandet.   

Materialet indgår i mange af de produkter, som danner fundament for den moderne infrastruktur - fra beton og tørmørtel til broer, veje og bygninger til filtrering af drikkevand.

Mindre behov for eksterne leverancer

Hvert år leverer Dansand 350.000 tons forældet kvartssand til kunder i hele Danmark og på europæiske eksportmarkeder. Cirka 100.000 tons tilkøbes fra eksterne leverandører og transporteres til fabrikken i Addit med lastbiler. Udvinding af kvartssand i det nye område vil sandsynligvis reducere dette behov.

Ingen graveaktiviteter de første 10 år

Efter Peter Svensens præsentation stillede gæsterne spørgsmål til Dansand og til geolog Lars Ernst fra Region Midt. 

Udover en generel bekymring for nødvendigheden for overhovedet at udvinde råstoffer, spurgte gæsterne ind til projekttidsplan og reetablering af området efter endt indvinding.

Tidligst fra efteråret 2020 vil området kunne inddrages i råstofplanen for Region Midtjylland. Derefter skal Dansand søge om gravetilladelse, herunder formentlig også en VVM-redegørelse for området. Reelt betyder det, at der ikke kan forventes graveaktiviteter i området indenfor de næste 10 år.

Dansand reetabler skovarealer i lokalområdet

Med hensyn til reetablering af området, så er der i Danmark fastsat regler for, at der skal plantes 1,5 hektar ny skov for hver hektar skov, der fældes. I princippet kan Skov- og Naturstyrelsen give tilladelse til, at nyplantningen sker andre steder i landet, men Dansand har altid foretrukket plante ny skov lokalt.

Udover genetablering af skoven, kan lysåbne arealer og søer kan også indgå som en del af en reetablering af naturen. Alle disse vilkår fastsættes af regionen og vil fremgå af en eventuel gravetilladelse.

Vi vil gerne sige tak til de mange fremmødte og deres interesse i vores fremtidsplaner.

Læs mere om det nye råstofområde her